fleche
fleche

Shankar / Menuhin

Ravi Shankar

Shankar / Menuhin

Shankar / Menuhin

La voix de son Maitre C061-01248
ravi Shankar : Sitar / Sitar du meme artiste / same artist
Yehudi Menuhin : violon / Violin du meme artiste / same artist
Press : France
Prodyot Sen : tampura
Prabhati/Raga puriya kalyan/Swara-kalali/
Alla rakha : tabla
Kamala Chakravarti : tampura
Raga piloo/Raga amanda bhairava/
LP 33rpm, stereo, occasion
10 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>