fleche
fleche

Au Japon

Yoshiko

Au Japon

Au Japon

RCA F 130 032
Yoshiko : Interprete / Interpreter du meme artiste / same artist
shinuchi Yuize : Koto / Koto du meme artiste / same artist
France-Presente et chant Yoshiko accompagnee au koto par Shinuchi Yuize du theatre Kabuki.
A-Kazoe uta/Komori uta/harouno-kyokou/Sakoura/
B-Neko uta/Genji-monogatari/Nara-yama/
10 / 25cm, stereo, occasion
10 euros
Fermer/Close
Pays <>Country <>